Uchwałą z dnia 12.04.2021 Zarząd SWP zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia w PODR w Boguchwale w dniu 09.05.2021 r, (niedziela) o godz. 9:30 w pierwszym terminie i o godz. 10:00 w drugim terminie.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zebranie odbędzie się w rygorze sanitarnym w sali A. Każdy kto nie może uczestniczyć w zebraniu może upoważnić inną osobę do jej reprezentacji (pełnomocnictwo pisemne).

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

3. Wybór Komisji skrutacyjnej do głosowań.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu i działalności Stowarzyszenia SWP za rok 2020.

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

7. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2020.

8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

9. Przyjęcie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2021.

10. Rozpatrzenie wniosków i postulatów.

11. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Back to top